Trustees

Shri Chhatrapati Shahu Maharaj

President, AISSM Society

Shri Sambhajiraje Chhatrapati

Vice President - AISSM

Shri. A U Patil

Treasurer - AISSM

Shri Vishwas Bajirao Patil

Chairman Governing Council - AISSM

Shri Suresh Pratap Shinde

Honorary Joint Secretary - AISSM

Shri Sahebrao R Jadhav